Hizmetlerimiz

OSGB Kapsamında Sunduğumuz Hizmetler ve Detayları

Aşağıda belirtilen hizmetin dışında firmanızın ihtiyaçları doğrultusunda yüz yüze veya online hizmetler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Uzman Personel İstihdamı

İşyeri hekiminin görevi İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarıyla belirlenmiştir.

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • İşyeri Hekimi yıllık çalışma planı hazırlamak
 • İşyeri Hekimi yıllık eğitim planı hazırlamak

İş Güvenliği Uzmanı, şirketinizin iş güvenliği mevzuatına uyumunu kontrol etmekten ve belirlediği uygunsuzlukları ilgili mercilere iletmekle sorumlu kişidir.

İş Güvenliği Uzmanının görevleri;

 • Teknik Konular ve Genel Konular ile iş risklerine bağlı gelişebilecek iş kazalarından korunma hakkında eğitim vermek.
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • Eğitim Planı hazırlamak
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Risk değerlendirme ekibine rehberlik yapmak ve çalışmalara katılmak
 • Acil Durum Planı Hazırlamak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmelik hazırlanmasına destek sağlamak
 • İş İzni Prosedürlerinin oluşturularak kullanıcılara aktarımını sağlamak ve izlemek
 • Çalışma talimatlarının hazırlanmasına destek sağlamak
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 • İş Ekipmanlarının periyodik kontrollerinin takibi sağlamak
 • Acil Durum Planı kapsamında çalışanları bilgilendirmek ve işverene yol göstermek

Yardımcı sağlık personeli aşağıdaki işleri yapar.

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi işlemlerinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak
 • İş sağlığı konusunda veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak
 • İşyeri hekiminin yaptığı işe giriş ve periyodik muayeneler için işyeri hekimine asistanlık yapmak
 • İşyeri hijyenini devamlı olarak kontrol etmek
 • İlkyardım hizmetlerinin organizasyonunda görev almak
 • İş sağlığı eğitimlerinde görev almak

Ölçüm / Kontrol

NEDEN İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ GEREKLİDİR?

20 Ağustos 2013 tarihinde yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelikde de açıkça belirtildiği gibi işverenler, işyeri ortamının standartlara uygun hale getirilmekle ve gerekiyorsa bu ölçümleri yaptırmakla mükelleftir.

Yapılan Risk Değerlendirmesi sonucunda maddelerin uygunsuzluğu gözle belirlenemediği durumlarda, ortam ölçümleri yapılması gerekebilir.

Ölçümler, çalışma ortamı ve kişisel maruziyet olarak ikiye ayrılır. Çalışma ortamı ölçümleri, ortamın genelindeki iş hijyenini dikkate alırken, kişisel maruziyet ölçümleri, belli bir işi yapan çalışanın gün boyu ne kadar sağlığını bozabilecek etkene maruz kaldığı belirler.

Çalışma Ortamı Ölçümleri
 • Ortam Toz Ölçümü
 • Ortam Gürültü Ölçümü
 • Ortam Titreşim Ölçümü
 • Ortam Kimyasal Ölçümü
 • Ortam Aydınlatma Ölçümü
 • Ortam Termal Konfor Ölçümü
 • Ortam VOC Ölçümleri
Kişisel Maruziyet Ölçümleri
 • Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
 • Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümü
 • Kişisel Gaz Maruziyeti Ölçümü
 • Kişisel Toz Maruziyeti Ölçümü
 • Solunabilir Toplam Toz Ölçümü
 • Kişisel VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü

Ortam Ölçümlerinde firmalarımıza çözüm ortağı ile destek vermekteyiz.

PERİYODİK TEST VE KONTROLLER NELERDİR?

Makine ekipmanın periyodik kontrolüyle ekipmanın kullanım ömrünü uzatma ve olası kazaların engellenmesi sağlanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 10. maddesi, işyerinde maruz kalınan bütün risklerden işvereni sorumlu tutar. Bu da işverene olası tehlike kaynakları olan makine ve iş ekipmanlarının güvenilirliğini kontrol etme görevini yükler.

25 Nisan 2013 tarihinde yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 7. maddesi, işyerindeki makine ve iş ekipmanlarının yetkilendirilmiş kuruluş ve kişilerce belirli aralıklarla test ve kontrolden geçirilmesi ve denetim raporlarının arşivlenmesini belirtir.

 • İş sağlığı ve iş güvenliği ölçümleri
 • Kazan ve basınçlı kapların periyodik kontrolleri
 • Kaldırma- iletme makinalarının periyodik kontrolleri
 • Elektriksel ölçüm ve kontroller
 • Havalandırma ve yangın tesisatı periyodik kontrolleri
 • Diğer laboratuvar analizleri

Eğitim

İlkyardım Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereği İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;
 1. a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1ilkyardımcı,
 2. b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1ilkyardımcı,
 3. c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1ilkyardımcı,

bulundurması zorunludur.

Amaç

Çalışanların temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması; amaçlanmaktadır.

Eğitime katılacaklar;

Kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan Tüm Personel

 

Eğitim süreleri ve standartları
Eğitim süreleri;

a) İlkyardım eğitimi 16 saat,

b) Temel yaşam desteği eğitimi 2 saat,

c) OED eğitimi 2 saat,

ç) Afetlerde ilkyardım eğitimi 4 saat,

d) İlkyardım eğitici eğitimi 40 saat,

e) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimi 40 saat,

olarak düzenlenir.

 

Eğitim İçeriği
İlkyardım eğitimi için;
 • genel ilkyardım bilgileri,
 • temel yaşam desteği ve havayolu tıkanıklığında ilkyardım,
 • bilinç bozukluklarında ilkyardım,
 • kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilkyardım,
 • yaralanmalarda ilkyardım,
 • boğulmalarda ilkyardım,
 • kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım,
 • acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım,
 • zehirlenmelerde ilkyardım,
 • yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım,
 • göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım konularıdır.
Temel yaşam desteği eğitimi için;
 • erişkinde temel yaşam desteği,
 • çocuklarda temel yaşam desteği,
 • bebeklerde temel yaşam desteği konularıdır.
OED eğitimi için;
 • OED tanıtımı,
 • otomatik eksternal defibrilatörün kullanıldığı durumlar ve otomatik eksternal defibrilatör uygulaması konularıdır.
Afetlerde ilkyardım eğitimi için;
 • genel ilkyardım bilgileri,
 • temel yaşam desteği,
 • kanamalarda ilkyardım,
 • kırık-çıkık-burkulmalarda ilkyardım
 • acil taşıma teknikleri konularıdır.

 

Güncelleme eğitimleri, bilgi ve becerilerin güncel tutulması amacı ile almış olduğu yetki belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda, alınan eğitimin yarısı olacak şekilde düzenlenir. Güncelleme eğitiminde, güncellenecek eğitimin beceri rehberlerinin tamamı kullanılarak kursiyerlere uygulatılır.

İlkyardımcı belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur. Belirtilen süreler içinde güncelleme eğitimine katılanların belgeleri yenilenir, katılmayanların belgeleri geçersiz sayılır.

İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

a) Arama, kurtarma ve tahliye,

b) Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

AMAÇ: kot farkı bulunan tüm çalışma alanlarında; çalışma esnasında kullanılan iş ekipmanlarının tanınması, mevcut tehlikeli durumlara ve risklere karşı kullanılacak ekipmanların belirlenebilmesi ve güvenli çalışma yöntemlerinin çalışanlara benimsetilmesi gibi konularda farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.

 

EĞİTİME KATILACAKLAR:

Kot farkı bulunan alanlarda çalışma yapacak tüm çalışanlar. (inşaat, dış cephe, iskele çalışması, temizlik, boya, tesisat vb…)

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Yükseklik ve ilgili kavramlar

Yüksekte Güvenli çalışmanın yasal dayanakları

Yüksekte çalışma kuralları

Düşmeye sebep olan etkenler

Düşme süresi

Düşme durdurma sistemleri

Yüksekte Çalışma esnasındaki riskler

Riskleri bertaraf etme yöntemleri

Bireysel korunma yöntemleri

Toplu korunma yöntemleri

Kişisel koruyucu donanımların kontrol ve bakımı

Tehlikeli durumlar ve alınacak önlemler

İskeleler, kalıp sistemler, korkuluklar, merdivenler ve ankrajlar

Emniyet alma kuralları

Düğüm çeşitleri ve kullanım alanları

Güvenlik işaretleri

Emniyet ağları ve korkuluk sistemleri

Teknik malzeme ve koruyucu donanımlar

Yüksekte çalışma eğitimi; eğitici eğitim programını tamamlamış yüksekte çalışma eğitmeni tarafından verilmekte olup,

Eğitim İçeriği;
 • Yüksekte çalışmalarda alınacak emniyet tedbirleri
 • İskele merdiven ve platformlarda güvenli çalışma
 • Emniyet ağları ve korkuluk sistemleri
 • Düğüm çeşitleri
 • Ankraj noktası, emniyet kemeri, lanyard, karabina ve yaşam hattı kullanımı
 • Ölçme ve değerlendirme ile tamamlanmaktadır.

Sağlık

Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik riskleri dikkate alınarak sağlık gözetimine tabi tutulmaları sağlanır.

Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması zorunludur

1) İşe girişlerinde.

2) İş değişikliğinde.

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

Bununla birlikte; Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamazlar.

Ayrıca; 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları, aile hekimleri veya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) de bu rapor temin edilebilir.

Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulmalıdır.

Sağlık tetkikleri işe giriş veya periyodik muayene öncesinde çalışanın yaptığı iş ve çalıştığı ortamda maruz kalınan etkenler değerlendirilerek iş yeri hekimi tarafından belirlenir. Örneğin; kimyasal ile çalışma yapan bir işçi ile ekranlı araçla çalışma yürüten bir işçinin maruz kaldığı etkenler farklı olacaktır. Bu anlamda tetkiklerin belirlenmesinde iş yer hekimi görüşü ve kanaati önemlidir.

 

Genel olarak talep edilebilecek sağlık tetkiklerini aşağıdaki gibi listeleyebiliriz.
 1. PA Akciğer Grafisi
 2. Odyometri (İşitme Testi)
 3. Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
 4. Tam Kan Sayımı (18 parametre)
 5. Açlık Kan Şekeri (AKS)
 6. Elektro kardiyografi (EKG)
 7. Göz Muayenesi
 8. Görme Bozuklukları ve Renk Körlüğü Taraması
 9. Laboratuvar tetkikleri
 10. Tetanos Aşı Uygulaması
 11. Portör Muayenesi
 12. Hepatit-Hıv Taraması ve Aşılama
 13. Tam idrar tetkiki
 14. Kanda ve İdrarda Ağır Metal Tayini

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve buna bağlı ilgili yönetmeliklerce çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık kontrolleri işverenlerin yükümlülükleri olarak tanımlanmaktadır.

Bu anlamda işverenler çalışanlarını sağlık kuruluşlarına yönlendirebileceği gibi mobil sağlık araçlarından da destek sağlayabilmektedir. Mobil sağlık araçları ile sağlık hizmetlerinin yerinde sağlanması çalışanlar için zaman kaybını ortandan kaldırdığı gibi işverenlerinde zamana bağlı maliyet ve performans kaybını ortadan kaldırmaktadır.

Hastane ortamında yapılan birçok işlemin özel donanımlı araçlarla çalışanın bulunduğu alanda gerçekleştirilebilmesi hem çalışan hem de işveren için konfor sağlamaktadır.

 

Bu bağlamda Mobil Sağlık araçları ile alınabilecek hizmetler;
 1. PA Akciğer Grafisi
 2. Odyometri (İşitme Testi)
 3. Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
 4. Tam Kan Sayımı (18 parametre)
 5. Açlık Kan Şekeri (AKS)
 6. Elektro kardiyografi (EKG)
 7. Göz Muayenesi
 8. Görme Bozuklukları ve Renk Körlüğü Taraması
 9. Laboratuvar tetkikleri
 10. Tetanos Aşı Uygulaması
 11. Portör Muayenesi
  Hepatit-Hıv Taraması ve Aşılama
 12. Tam idrar tetkiki
 13. Kanda ve İdrarda Ağır Metal Tayini